ระบบบริหารจัดการข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Nanpanya Care Management System)
ประเภทบุคคล : นักเรียน ครู ผู้บริหาร